CLOUD DIENSTEN
VOOR PARTICULIER GEBRUIK
EN START-UPS

UW PROFESSIONELE DIGITALE TRANSFORMATIE

JURIDISCHE DISCLAIMER

DE KLANT STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT IS. DE SERVICE WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS” EN “AAN DE HAND VAN BESCHIKBAARHEID”. 24SEPT WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. 24SEPT GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT OF DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; 24SEPT GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DE SERVICE. DE KLANT BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT ELK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST UITSLUITEND WORDT GEDAAN NAAR EIGEN OORDEEL EN RISICO VAN DE KLANT EN DAT DE KLANT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EVENTUELE SCHADE AAN DE COMPUTER/ CLOUD OF SYSTEMEN DOOR HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR DE KLANT VAN 24SEPT OF VIA DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE SCHEPPEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT OM EEN BACK-UP TE MAKEN VAN ALLE GEGEVENS OP COMPUTERS EN ANDERE APPARATEN; 24SEPT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS VAN DE KLANT. (Lokale en Cloud data)

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
24SEPT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENST, OF DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, OF VOORTVLOEIEND UIT GOEDEREN OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN, OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES ONDERNOMEN VIA DE DIENST OF VOORTVLOEIEND UIT ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN OVERDRACHTEN OF GEGEVENS VAN DE KLANT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS ALS 24SEPT IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE.

ALLE CLOUDDIENSTEN DIE IN DE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD, ZIJN TOT DE OMVANG VAN DE GRATIS DIENSTEN VAN DE CLOUDAANBIEDER. 24SEPT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP DE CLOUDSERVERS VAN DERDEN.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van de software en gegevens die zijn opgeslagen op de computers, harde schijven en/of andere opslagapparaten van de klant en 24SEPT is op geen enkel moment aansprakelijk voor enig verlies.

Wijziging of corruptie van software, gegevens of bestanden.
24SEPT is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van enig onderdeel, apparatuur, randapparatuur, software of ander product dat door 24SEPT aan de klant is geleverd. Niettegenstaande het tegendeel, is de maximale aansprakelijkheid van 24SEPT jegens de klant die voortvloeit uit of verband houdt met 24SEPT op grond van deze overeenkomst beperkt tot de bedragen die de klant op grond van deze overeenkomst aan 24SEPT heeft betaald gedurende de drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de oorzaak van de actie is ontstaan.

DEMANDE DE RETRACTATION

This site is registered on wpml.org as a development site.